Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  22/06/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Cestování  Autem po Evropě  Bělorusko  

 

 

 
 
 
Bělorusko
  
Charakteristika
Bělorusko je vnitrozemský stát ve východní Evropě a hraničí s Polskem, Ukrajinou, Litvou, Lotyšskem a Ruskem. Rozkládá se v mírně zvlněné nížině s mnoha řekami, bažinami (nejrozsáhlejší jsou Pinské bažiny na jihozápadě země) a 4 000 jezery (největší je Naroč s 80 km 2). Vody z většiny území sbírá mohutná řeka Dněpr a její přítoky jako Popět a Berezina. Na severu země teče Daugava, na západě řeka Bug. Povodí Dněpru a Bagu spojuje významná říční dopravní tepna – průplav, který měří 94 km.
Třetinu území státu pokrývají lesy a představují velké národní bohatství. Z přírodních rezervací je známý především Běloruský prales. Je domovem zubrů, divokých oslů, medvědů, vlků, rysů a více než 220 druhů ptáků. Zejména v nedotčenosti a panenskosti přírody Běloruska lze spatřovat značný potenciál turistického ruchu. Zatím však nabídka v tomto ohledu není nijak velká. Chybí odpovídající rozvoj služeb návštěvníkům. To platí také pro služby motoristům. Jestli se turista uskrovní, v zemi je stále co objevovat.
Podnebí je vnitrozemské, v létě vlhké a mírné. V zimních měsících se vyskytují četné srážky a mrazivé počasí. Značné přívaly sněhu pak mohou na mnoha místech komplikovat i silniční dopravu.
 
Základní údaje
Hlavní město: Minsk
Rozloha: 207 600 km2
Počet obyvatel: 10,2 mil.
Úřední jazyky: běloruština, ruština
Měna: běloruský rubl (BYR)= 100 kopějek
Mezinárodní předvolba: 00375
Časové pásmo: SEČ + 1 hod.
Státní svátky: 3.7.; 2.11.; 7.11.; 25.12.
Napětí v el. Síti: 220 V
 
 
 
Důležitá telefonní čísla
Lékařská služba první pomoci: 103
Policie: 102

185 – informace o číslech (platná služba (800 BYR)
1020000 – odtahová služba ( mobil 6441224)
2221717 – při havárii (nonstop) státní dopravní služba (GAI).Hasiči
Pomoc v nouzi od autoklubu BKA: 00375 172 220 666 (jen Minsk a okolí)
Velvyslanectví ČR v Minsku: 00375 172 265 243-6
 
MinskBezpečnostní situace
Při parkování je třeba dbát na uložení osobních věcí. Na sedadlech aut nenechávejte žádné cennosti, fotoaparáty ani kamery. Na kapesní zloděje si musíte dávat pozor zejména ve vlacích a hotelech. Ze zdravotních a hygienických důvodů je nezbytné požívat jen převařenou vodu nebo nápoje v uzavřeném originálním balení. Dávejte si proto pozor na zmrzlinu a led vkládány do nápojů!
 
Řízení motorových vozidel
Jezdí se vpravo, řidičský průkaz je nezbytný, minimální věk řidiče osobního automobilu je 18 let.
 
Rychlostní limity
Osobní vozy: v obci 60 km/h, mimo obec 90 km/h, na dálnici 110 km/h.
Motocykly: obec 60 km/h, mimo obec 90 km/h, na dálnici 60 km/h.
V obytných zónách je rychlost omezena na 20 km/h. Řidiči, kteří mají řidičské oprávnění méně než dva roky, nesmějí mimo uzavřenou obec překročit 70 km/h.
  
Alkohol
Je zavedena nulová tolerance alkoholu v krvi.
 
Pokuty
Policie může na místě udělit pokutu jen za lehčí přestupky. Doporučuje se vždy žádat potvrzení, že pokuta byla zaplacena. Pokuta za jízdu pod vlivem alkoholu dosahuje v přepočtu 10-40 eur, navíc bývá zadržen také řidičský průkaz.
 
Parkování
Při parkování platí obvyklá evropská pravidla. Z hlediska bezpečnosti se vyplácí odstavovat vozidlo jen na vyhrazených parkovištích.
 
Celní a pasové předpisy
MirMezi ČR a Běloruskem platí vízová povinnost. Občané ČR mohou o běloruská víza a o veškeré informace týkající se udělování víz požádat na Velvyslanectví Běloruské republiky (Adresa: Velvyslanectví Běloruské republiky, ul. Sádky 626, Praha 7 - Trója, 171 00 tel. 233 540 899, 233 541 011, fax. 233 540 925, e-mail czech@belembassy.org ).
Každá žádost o běloruské vízum je posuzována individuálně v Běloruské republice. Na webové stránce běloruského ministerstva zahraničních věcí www.mfa.gov.by byl v části konzulárních dotazů umístěn nově používaný vzor vízového dotazníku v různých jazykových mutacích. Podle informací z Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze při žádostech o služební a návštěvní víza s maximální dobou platnosti do 30 dnů mohou občané EU včetně ČR obdržet uvedená víza bez pozvání, pouze na základě vyplněného vízového formuláře. Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze má právo požadovat doplňující materiály podle vlastního uvážení (např. pozvání od fyzické osoby, potvrzené Oddělením pasové a vízové služby milice podle trvalého bydliště zvoucí osoby, v případě turistických cest může být vyžadován voucher, resp.potvrzení o úhradě turistických služeb). Turistické vízum se uděluje na 1 měsíc, v Běloruské republice může být prodlouženo max. o 10 dnů. Délka platnosti cestovního, služebního a diplomatického pasu ČR, do kterého se žádá o udělení běloruského víza, musí být minimálně tři měsíce po ukončení platnosti uděleného běloruského víza.
Služební vízum se uděluje až na dobu do 90 dnů.
Pro vystavení tranzitního víza je nutné přiložit vízum cílového státu a doklad o zajištění nákladů spojených s vycestováním z území Běloruské republiky (mezinárodní cestovní lístek či peněžní prostředky).
Od 05.02.2006 musí mít každý cizinec (nerozlišuje se mezi osobami nezletilými a zletilými) při návštěvě Běloruska finanční hotovost odpovídající cca 14,- USD na osobu a den. Hotovost mohou kontrolovat již při podání žádosti o běloruské vízum pracovníci vízového úseku Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze, na hranicích Běloruska a rovněž tak kdekoliv a kdykoliv příslušníci Ministerstva vnitra Běloruské republiky. Hotovost lze nahradit platnou kreditní kartou, pozváním k pobytu na území Běloruska potvrzené orgány Ministerstva vnitra Běloruské republiky, potvrzením se zárukou (garancí) právnické osoby, že uhradí za cizince veškeré náklady spojené s pobytem v Bělorusku nebo dokladem o úhradě ubytování a stravování na území Běloruska.
Je povinností každého cizince, aby se na území Běloruska přihlásil do tří pracovních dnů k dočasnému pobytu u místně a věcně příslušné policie - Milice. Tato povinnost se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele. Při pobytu delším než tři dny mimo místo registrace se musí cizinec zaregistrovat na novém místě pobytu.
Rovněž tak ode dne 05.02.2006 mohou cizinci tranzitovat pouze po vyznačených mezinárodních silnicích. Území Běloruska se musí projet do 48 hodin po překročení běloruských hranic a na den tranzitu v Bělorusku se vyžaduje cca 68,- USD na osobu. Opět se nerozlišuje věk nebo postavení cizince. Z určené trasy nelze odbočit např. za účelem nákupu. Tolerovat se bude pouze řešení neodkladných záležitostí, jakou je např. nutná návštěva lékaře.
 
SiliciDoporučujeme, aby se návštěvníci Běloruska při jakýchkoliv pochybnostech na podmínky vstupu, pobytu nebo tranzitu dotázali na Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze, na výše uvedené adrese a pokud možno požádali o úplnou písemnou odpověď.
Pokud se český řidič po Bělorusku pohybuje vlastním autem, při pobytu do 3 měsíců může předkládat mezinárodní nebo český řidičský průkaz. V případě pobytu delšího než 3 měsíce je jeho povinností požádat místní orgány o vystavení běloruského řidičského průkazu. Může se stát, že český ŘP mu při skončení pobytu nebude vrácen, tudíž bude muset žádat o výměnu běloruského ŘP za český po návratu do ČR. Je nutné počítat s velkým počtem policejních hlídek. Pokud řidič po spáchání dopravního přestupku odmítá zaplatit pokutu, podle místních zákonů mu jako donucovací prostředek může být i zadržen řidičský průkaz. Jestliže řidič řídí auto jehož není majitelem (není zapsaný v technickém průkazu), musí mít ověřené potvrzení od majitele, že automobil může používat (a to i od leasingové společnosti). Nemá-li takovéto potvrzení může dojít ke konfiskaci automobilu.
Přeprava valut v hotovosti:
Při překračování hranic Běloruska je obvykle potřeba vyplnit běloruské celní prohlášení. Do Běloruska se smí bez potvrzení o nákupu dovážet cizí valuta bez omezení částky. Je nutné uvádět sumu dovážené zahraniční měny, zvláště pak volně směnitelné, vzhledem k tomu, že orgány celní kontroly věnují dovážené zahraniční měně zvláštní pozornost a v případě překročení částky uvedené ve vstupním celním prohlášení jsou přebývající valuty bez náhrady odebrány. Závazné celní prohlášení musí však být učiněno vždy, jde-li o částku převyšující ekvivalent 3.000,- USD na osobu. Stejně tak je možné hotovost do výše 3.000,- USD z Běloruska vyvézt bez potvrzení o nákupu. V případě překročení této sumy je nutné závazné písemné prohlášení. Částky převyšující ekvivalent 10.000,- USD je možno vyvézt pouze s povolovacími doklady vydanými zplnomocněnou bankou Běloruska.
Cennosti a drahé věci (např. počítače) je ve vlastním zájmu vhodné do celního prohlášení uvést vždy, čímž se cestující vyhne případným problémům při vycestování z Běloruské republiky. Potvrzené celní prohlášení je třeba mít při výjezdu u sebe. To znamená, že je potřeba vyplnit prohlášení dvě - jedno se odevzdá při vstupu na území Běloruska a druhé (potvrzené) si cestující nechá u sebe.
Dovoz do Běloruské republiky:
SpasoBez zaplacení cla je povolen dovoz osobního majetku (kromě nábytku) do váhy 50 kg a ceny do 1.000,- EURO, dopravní prostředky dočasně dováženého cizinci pracujícími v Bělorusku, popř. na dobu do tří měsíců, neobchodního zboží dovážené cizinci pracujícími v Bělorusku či jejich rodinnými příslušníky. Bezcelně je možné také dovézt max. 1 litr alkoholických nápojů, 1 litr vína, 200 kusů cigaret nebo 200 gramů tabáku na osobu starší 18 let, dále 5 kusů šperků, 1 kus náramkových hodinek, 3 kusy oděvu z přírodní kůže či kožešiny a 4 kusy pneumatik. Je nutné, aby turisté striktně dodržovali zejména dovážené a vyvážené množství alkoholu a tabákových výrobků.
Je zakázán dovoz zbraní a střeliva (ve zvláštních případech - např. sportovní soutěže - je třeba povolení centrálních orgánů, ne ZÚ), narkotických a psychotropních látek, zařízení pro kouření opia a hašiše, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska.
Vývoz z Běloruské republiky:
JNaroche zakázán vývoz narkotických a psychotropních látek, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska. Dále je zakázán vývoz uměleckých předmětů a starožitností, rostlin a živočichů zapsaných do Červené knihy Běloruské republiky. Dle dosavadního povolování dovozu/vývozu zbraní do/z Běloruska včetně tranzitních cest občanů ČR trvale žijících na území ČR s legálně drženými zbraněmi (vlastníci zbrojních pasů) se povolení vztahuje pouze na sportovce účastnící se mezinárodních soutěží (oficiální pozvání Ministerstva sportu a turistiky), myslivce oficiálně pozvané na lov prostřednictvím Svazu běloruské společnosti myslivců a rybářů nebo jiné myslivecké organizace.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje občany na skutečnost, že pokud jako řidiči se nedostaví včas s vozidlem k pasovému a celnímu odbavení podle doby platnosti dočasného povolení dovozu vozidla (tzv. vremennyj vvoz) a víza, mohou příslušné orgány Běloruské republiky vozidlo zabavit - konfiskovat.
Jak je již výše uvedeno s vozidlem je třeba opustit území Běloruska před vypršením doby povolení pro jeho dočasný vjezd. Nelze spoléhat na to, že stačí přijet na hraniční přechod v den vypršení jeho platnosti. Jsou známy případy, kdy kvůli enormně dlouhé čekací době na hraničním přechodu byl řidič odbaven několik hodin po uplynutí doby povolení a dopravní prostředek byl konfiskován.
V Bělorusku je jediná placená silnice (Brest – hraniční přechod RF, Smolensk). Cizinci platí za osobní automobil na několika místech po 3 USD. Dále se na hraničním přechodu vybírá ekologický poplatek. Jeho výše nepřesahuje 10 USD.
MinskOd 1. 3. 2003 vstoupila v účinnost dohoda o „zelené kartě“ mezi Českou republikou a Běloruskou republikou. Důležité upozornění: maximální plnění při pojistné události je 5.000 Euro za škodu na automobilu a 5.000 Euro za škodu na zdraví. V případě poškození více vozidel při jedné pojistné události, je tato částka vyplácena pouze do trojnásobné výše, to je do 15.000 Euro za škodu na vozidlech a 15.000 Euro při škodě na zdraví. Pro uplatnění náhrady škody vyplývající z povinného ručení je bezpodmínečně nutné mít protokol milice s uvedením, kdo je viníkem nehody. Je rovněž nutné mít kontaktní údaje osoby, která zavinila nehodu a která musí být přítomna při expertíze, kterou provádí pojišťovna na poškozeném vozidle. V případě, že účastník nehody neovládá dokonale ruštinu měl by si vyžádat tlumočníka, případně pomoc konzulárního oddělení velvyslanectví ČR v Minsku a do doby jejich součinnosti nepodepisovat žádný protokol.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky také upozorňuje, že s platností od 11. srpna 2007 byl běloruskými orgány dočasně zakázán dovoz masných výrobků na území Běloruské republiky v zavazadlech, včetně zavazadel příručních.
 
Otevírací doba
Potravinářské obchody: pondělí až sobota 9-14 hod. a 15-20 hod., neděle 9-18 hod., některé obchody mají nepřetržitý provoz
Ostatní obchody: pondělí až pátek 9-14 hod. a 15-19 hod., sobota 10-18 hod.
Pošty: pondělí až sobota 9-18 hod., hlavní pošta v Minsku pondělí až sobota 8-20 hod., neděle 10-17 hod.
Banky: pondělí až pátek 9 nebo 10-13 hod., případně 15 hod.
Muzea: 10 nebo 11-17 hod., popřípadě 19 hod., jeden až dva dny v týdnu bývá zavřeno
 
Zvláštnosti
Dopravní předpisy odpovídají evropským zvyklostem, ovšem mají některé odlišnosti. Děti do 12 let nesmějí sedět na předních sedadlech. Pro spolucestující platí povinnost užívat bezpečnostní pásy jen na předním sedadle. Povinnost svítit celý den bez ohledu na roční období mají motocyklisté, dále vozidlo táhnoucí jiné vozidlo. Ustanovení platí také pro speciální vozidla k přepravě dětí a vozidla dopravující nebezpečné, nadměrné či těžké náklady.
Pozor! Nezapomeňte před cestou na to, že kromě výstražného trojúhelníku a lékárničky patří v Bělorusku do povinné výbavy i hasicí přístroj.
Nepřetržitě jsou otevřeny jen vybrané čerpací stanice v Minsku. Zahraniční motoristé mohou pohonné hmoty platit buď v hotovosti v místní měně, v USD, nebo mezinárodními platebními kartami. Bezcelně lze dovést jen 20 l pohonných hmot v kanystru, což však řidič musí deklarovat při vstupu do země.
  
Mýtné
Zpoplatnění podléhá jen základní dálniční komunikace z Brestu přes Minsk na ruskou hranici. Mýtné činí 2,5 eura za osobní automobil.
 
Asistence
Pomoc v nouzi od autoklubu Belarusian Auto Moto Touring Club, tel: 00375 172 220 666 nepřetržitě, ovšem jen v Minsku a bezprostředním okolí do 30 km.
 
Ubytování
Hotely: Podle kvality jsou rozděleny do pěti tříd. Za dvoulůžkový pokoj se snídaní se platí od 56 do 133 eur.
Hostely: Ubytovací zařízení tohoto typu v Bělorusku nenajdete, snad jen na severu země se jim mohou rovnat relativně levné lovecké chaty.
Kempy: V zemi je povoleno volné kempování s výjimkou veřejných parků. V obydlených místech je však vždy zakázáno rušit noční klid.
 
 
 
Zpracováno podle:  
 
 

Bělorusko - Autem po Evropě - Cestování příspěvky


Vlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska