Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  25/07/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Cestování  Autem po Evropě  Irsko  

 

 

 
 
  
Irsko
 
 
Charakteristika 
Irsko se rozkládá na většině území stejnojmenného ostrova, který omývá Atlantský oceán. Od Velké Británie ho odděluje Irské moře. Pobřeží ostrova, s výjimkou východní části, je velmi členité a zhusta je lemují malé ostrovy. Území státu vyplňuje Irská nížina, kterou obklopují nevysoké hory. Značnou část území pokrývají rozlehlá rašeliniště (zaujímají 15 % rozlohy) a močály. Země, kterou v minulosti často a v několika vlnách opouštěli vystěhovalci, je v současnosti řídce obydlená. Navíc téměř polovina obyvatel žije v aglomeraci Dublinu, kde je mnoho významných architektonických památek. Novodobá historie Irska, jejímž nosným motivem býval letitý boj za nezávislost, je spjatá s rozdělením země na dvě části: Severní Irsko, které je součásti Velké Británie, a na svobodný a nezávislý stát Irsko. Napjatá situace mezi ním a mocnějším sousedem se postupně upokojila. Momentálně platí příměří. Také z tohoto důvodu se Irsko stává stále atraktivnějším turistickým cílem. Nedotčená a čistá příroda, tradiční architektura a keltské památky přilákají ročně až 3,5 milionu návštěvníků.
Podnebí je typicky oceánské, odpovídá evropskému pásmu, ale blízkost oceánu a Golfského proudu ho podstatnou měrou ovlivňuje. Moře až na výjimky nezamrzá, na pevnině málokdy sněží. Často však prší a padá mlha.
 
 
Základní údaje
Hlavní město: Dublin
Rozloha: 70 285 km2
Počet obyvatel: 4 mil.
Úřední jazyky: irština, angličtina
Měna: euro (EUR) = 100 centů
Mezinárodní předvolba: 00353
Časové pásmo: SEČ – 1 hod.
Státní svátky: 1.1.; 17.3.; první pondělí v květnu, červnu a srpnu, poslední pondělí v říjnu; 25.-26.12.
Napětí v el. Síti: 220 V
 
 
 
Důležitá telefonní čísla
Policie: 999 nebo 112
Hasiči: 999 nebo 112
Zdravotní pohotovost: 999 nebo 112
Pomoc v nouzi od autoklubu AA Ireland: 00335 161 799 99
 
Bezpečnostní situace
Bez většího rizika
 
Řízení motorových vozidel
Jezdí se vlevo a předjíždí vpravo! Nezbytný je řidičský průkaz, minimální věk řidiče automobilu je 18 let.
 
Rychlostní limity
Osobní vozy a motocykly:obec 50 km/h, mimo obec 80 km/h, rychlostní silnice 100 km/h a dálnice 120 km/h
Autobusy: v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na dálnici 120 km/h.
 
Alkohol
Tolerance alkoholu je poměrně značná, do 0,8 promile alkoholu v krvi. Po překročení této hranice však řidič může dostat pokutu až 1 397 eur a přijít o řidičský průkaz na 24 měsíců (při opakování přestupku dokonce až 4 roky) a hrozí mu také trest vězení až na 6 měsíců.
 
Pokuty
Mnohý turista při počátečních jízdách po Irsku může podlehnout mylnému dojmu zdánlivé benevolence dopravních policistů. Účastníky silničního provozu tady skutečně nikdo na každém kilometru přísně nesleduje. Vše vyhlíží natolik volné, až to svádí k bezstarostnosti – například na evropské poměry nevídaná tolerance alkoholu v krvi. Jenže o pravé podstatě dopravní kázně v Irsku se řidič – turista většinou přesvědčí až po porušení předpisů a nařízení. Nenechte se ukolébat! Jejich dodržování se tu striktně vyžaduje a tolerance se nepřipouští. Policisté sice pokuty na místě nevybírají. Řidič dostane do rukou jen formulář s návodem jak pokutu uhradit. Většinou to musí udělat na policejní stanici do 21 dnů. Při nesprávném parkování najde formulář připevněný na vozidle. Výše pokut za běžné přestupky kolísá podle závažnosti od 19 do 220 eur.
 
Parkování
Řídí se evropskými zvyklostmi, například je zakázáno parkovat na přechodu pro chodce, na zastávce autobusu nebo na chodníku, když vůz brání pohybu chodců. Zákaz však platí také do vzdálenosti 9 m od křižovatky, dále v úsecích označených dvojitou žlutou čárou a na kruhových objezdech. Ve městech jsou k dispozici parkovací hodiny, lístky nebo disky. Při krátkodobém stání na neosvětlených místech musí mít vůz rozsvícená parkovací světla. Zdravotně postižení motoristé s řádně označeným vozidlem mohou zdarma parkovat na místech, kde jsou parkovací hodiny nebo se používají parkovací disky.
 
Celní a pasové předpisy
Občan ČR může cestovat do Irska na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Irska.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

DublinDěti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“.
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Podmínky vstupu

• při vstupu na území Irska nejsou vyžadovány finanční prostředky pro krytí nákladů pobytu v Irsku ani zpáteční letenka;
• po příjezdu do Irska není stanovena povinnost registrovat se u Irské policie (Garda/y Síochána/y);
• občané ČR nejsou povinni žádat o povolení k pobytu za účelem zaměstnání, podnikání nebo studia v Irsku;
• občané ČR jsou oprávněni požádat o povolení k trvalému pobytu v Irsku (Residence Permit); v případě, že se rozhodnou požádat v Irsku o povolení k pobytu, obrátí se na registrační oddělení Garda/y Síochána/y v místě bydliště.

Rodinní příslušníci
maják
Rodinní příslušníci občana ČR (jakékoliv státní příslušnosti) mají rovněž právo pobývat v Irsku. Rodinnými příslušníky jsou míněni partneři a děti (do 21 let), pokud nejsou výdělečně činné. Pokud rodinní příslušníci nejsou občany některého ze států Evropského hospodářského prostoru (dále jen “EHP”) jsou povinni se zaregistrovat u irské policie, jestliže budou mít v úmyslu pobývat v Irsku déle než 90 dnů. Žádosti o povolení k pobytu se podávají na registračním oddělení Garda/y Síochána/y v místě bydliště.

Řidičské průkazy

Držitelé řidičských průkazů vydaných členským státem EU nebo EHP jsou oprávněni v Irsku řídit motorové vozidlo v souladu s platností jejich národního řidičského průkazu. Pojištění motorového vozidla je nutno prokázat "zelenou kartou".
Pokud cizinci plánují pobývat v Irsku déle než 185 dnů v roce, jsou povinni požádat o výměnu národního řidičského průkazu za irský řidičský průkaz, aniž by museli skládat praktické zkoušky z řízení a testy teoretických znalostí.

Registrace vozidel dovezených ze zahraničí

Každý automobil, používaný v Irsku, musí být zaregistrovaný u příslušných irských úřadů. Výjimku z této povinnosti tvoří pouze automobily dovezené do státu dočasnými návštěvníky. Cizinci, kteří dovezou do Irska automobil ze zahraničí, a nepobývají v Irsku jako turisté, jsou proto povinni svůj automobil přihlásit na irské značky do konce následujícího pracovního dne po dovezení vozidla do Irska. Příslušným úřadem k registraci vozidla je Revenue Commissioners/Vehicle Registration Office podle místa bydliště. S registrací je spojen poměrně vysoký poplatek (platba daně) a následné pojištění vozidla u irské pojišťovny. Více informaci lze nalézt na webových stránkách www.revenue.ie. Nedodržení tohoto předpisu je porušením finančního zákona a má za následek sankce: vyměření citelné pokuty a zabavení vozidla, dokud nebudou uhrazeny všechny pohledávky. V případě, že tyto platby nejsou uhrazeny, propadne vozidlo státu a dlužná částka je uhrazena z jeho prodeje.
 
Občan ČR jako členského státu EU může pobývat v Irsku dočasně, pokud je zde na dovolené nebo pracuje po určitou dobu. Také zde může pobývat, pokud studuje nebo je v penzi či ztratil práci, a to tak dlouho, jak je schopný finančně pokrýt svůj pobyt. Občan ČR nepotřebuje k pobytu v Irsku do 90 dnů zvláštní víza. Jestliže má v úmyslu pobývat Irsku déle než 3 měsíce, může požádat o povolení k pobytu – Residence Permit. Vaši žádost vyřídí buď kancelář registrace cizinců (The Aliens Registration Office) se sídlem v Dublinu nebo místní policejní stanice (Garda Síochaná District).

Podpůrné doklady pro žádost o povolení k pobytu – Residence Permit

• za účelem zaměstnání je nutné předložit prohlášení podepsané zaměstnavatelem nebo v případě podnikání - doklad potvrzující, že žadatel samostatně podniká;
• za účelem studia je nezbytné doložit potvrzení školy o studiu a doklad o zdravotním pojištění; současně je nutné prokázat vlastnictví finančních prostředků pro krytí nákladů pobytu žadatele a členů jeho rodiny, kteří jsou na něm finančně závislí;
• pokud žádá o povolení k pobytu občan v penzi nebo občan nezaměstnaný, musí doložit zdravotní pojištění a finanční prostředky na pobyt;
• ve všech případech žádostí o povolení k pobytu je třeba se prokázat cestovním pasem nebo občanským průkazem.

křížVýjimky z práva na pobyt v Irsku

Povolení k pobytu může být žadateli odmítnuto nebo může být požádán, aby opustil Irsko, pokud je důvodné podezření, že by mohl ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost. Povolení k pobytu může být také odmítnuto z důvodu ochrany zdraví veřejnosti.

Přes výše uvedené zjednodušení možnosti cestovat do Irska a pracovat zde bez pracovního povolení se doporučuje českým občanům:

• cestovat do Irska s nepoškozeným cestovním pasem ČR, jehož platnost bude pokrývat zamýšlenou dobu pobytu v Irsku nebo s občanským průkazem se strojově čitelnými údaji;
• mít znalost angličtiny na úrovni odpovídající účelu pobytu v Irsku;
• pokud bude účelem pobytu v Irsku zaměstnání, mít pracovní místo a ubytování zajištěno již před cestou;
• mít dostatečnou finanční rezervu, umožňující pobyt v Irsku a případný návrat do České republiky.

Podrobné informace ohledně pobytových práv občanů zemí EU v Irsku lze nalézt na webových stránkách http://www.oasis.gov.ie. Právní předpisy, upravující otázky pobytu cizinců na území Irska lze nalézt na webu Department of Justice, Equality and Law Reform - http://www.justice.ie.
Další praktické turistické informace lze nalézt na webových stránkách http://www.ireland.ie .
 
Pro občany České republiky jsou stanoveny následující horní limity na bezcelní dovoz zboží do Irska s podmínkou, že zboží je určeno k osobní spotřebě:

800 kusů cigaret
200 kusů doutníků, 400 kusů doutníčků
1 kg tabáku
10 litrů destilátu (např. whisky, gin, vodka)
20 litrů alkoholických nápojů jiných než víno, nepřesahující 22% objemu alkoholu (např. šumivé nebo dezertní víno, některé likéry)
90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého)
110 litrů piva
Osobám mladším 17 let není dovoleno tabákové výrobky a alkohol dovážet.

Od 1. 1. 2003 mohou cestující z členských států EU dovážet do Irska do 10 kg potravin živočišného původu. Podmínkou je, aby tyto potraviny byly v neporušeném originálním balení od výrobce a byly určeny výhradně pro osobní spotřebu. Aktuální informace o podmínkách dovozu potravin do Irska jsou uvedeny na webových stránkách Department of Agriculture and Food www.agriculture.gov.ie.
Dnem 1. 5. 2004 zanikla možnost žádat o vrácení VAT na zboží zakoupené v Irsku. V Irsku je možné platit v hotovosti pouze v EUR. Běžně jsou přijímány všechny mezinárodní platební karty.

Dovoz zvířat a rostlin

Podrobné informace o podmínkách dovozu malých domácích zvířat lze nalézt na webových stránkách Department of Agriculture and Food http://www.agriculture.gov.ie/pets. S konkrétními dotazy se lze obrátit na Special Project Unit tel. 00353 1 6072827, popřípadě před odjezdem do Irska kontaktovat pets@agriculture.gov.ie.

Dovoz rostlin je přísně zakázán, výjimku lze povolit pouze za předpokladu ověřeného certifikátu, ve kterém je prokázán původ a absence výskytu nakažlivých přenosných chorob rostlin.
 
Otevírací doba
Potravinářské obchody: pondělí až sobota 9-17.30/18, některé obchodní domy mají ve čtvrtek a pátek otevřeno až do 21 hodin.
Banky: pondělí až pátek 10-12.30 a 13.30-16 hod., v Dublinu ve čtvrtek do 17 hod.
Pošty: pondělí až pátek 9-17.30 hod., sobota 9-13 a 14.15-17 hod.
Muzea: pondělí až neděle 10-17
kameny 
Zvláštnosti
Irsko už přestoupilo na metrické normy. Veškeré dopravní značky s údaji v mílích jsou vyměněny za nové, s metrickými údaji. Kontinentální řidiči si musejí v Irsku rychle zvyknout a nezapomínat, že se tu jezdí vlevo a předjíždí vpravo.
 
Mýtné
Motoristé mají v zemi k užívání pouze 30 km dálnic. Žádné mýtná se na nich nevybírá.
 
Asistence
Pomoc v nouzi a jiné služby od autoklubu AA Ireland, tel.: 00353 161 799 99.
 
Ubytování
Hotely: Podle úrovně nabízených služeb a počtu hvězdiček se dělí do pěti kategorií. Cena za dvoulůžkový pokoj na jednu noc se pohybuje kolem 100 eur. Ubytování lze rezervovat na tel.: 00353 160 577 77 nebo faxem: 00353 160 577 87, je však nutné vlastnit mezinárodní platební kartu
Hostely:  Celkem je jich 37. Cena pro jednu osobu na noc se pohybuje od 5 do 6,50 eura, ve městech 5,50 až 7 eur. Informace na http://www.anoige.ie/
Kempy: Mají pět kvalitativních kategorií, některé nabízejí služby vlastního obchodu, bazén a půjčovnu sportovního vybavení. Za jednu rodinu, tedy za dva dospělé a 2 děti se stanem nebo karavanem, zaplatíte od 5,50 do 11 eur. Volné kempování podél silnic a pod mosty je přísně zakázáno. Na soukromých pozemcích je možné kempovat jen se souhlasem majitele.
 
 [JJ]
 
Zpracováno podle:  
 

Irsko - Autem po Evropě - Cestování příspěvky


Vlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska